Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych? Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Pigmentacji Paulina Majkowska z siedzibą przy ulicy Podgrzybkowej 1 w Borówcu (62-023) posługująca się numerem NIP 8792406904.


Jak skontaktować się ze Administratorem? W celu uzyskania szczegółowych informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych lub chęci skorzystania z któregokolwiek przysługujących Państwu praw prosimy o kontakt pod adresem e-mail centrumpigmentacji@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora.


Czy podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne? Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacja żądania zawartego w formularzu www, którego żąda osoba, której dane dotyczą podjęcia działań, gdyż w przypadku nie podania danych nie jest możliwe zrealizowania żądania.


W jakim celu, na jakiej podstawie prawnej i przez jaki okres przetwarzamy Państwa dane osobowe? W tabelce poniżej wskazujemy cele, podstawy prawne i okres przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Jednakże nie wszystkie będą miały zastosowanie do Państwa danych osobowych. W przypadku, gdy chcą Państwo uzyskać szczegółowe informacje na temat przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych prosimy skorzystać z prawa dostępu do swoich danych osobowych

CEL PRZETWARZANIAPODSTAWA PRAWNAOKRES PRZECHOWYWANIA
w celu podjęcia działań niezbędnych do realizacji żądania osoby, której dane dotyczą
zawartego w formularzu www
art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danychprzez okres niezbędny do realizacji żądania
w celu prowadzenia wewnętrznych rejestrów przez Administratora, będącego prawnie
uzasadnionym interesem Administratora
art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia o
Ochronie Danych
przez okres prowadzenia działalności przez Administratora do czasu jej zakończenia lub do złożenia skutecznego
sprzeciwu wobec przetwarzaniu w takim celu.
w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego przez Administratora, będącego
prawnie uzasadnionym interesem Administratora
art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia o
Ochronie Danych
przez okres prowadzenia działalności przez Administratora
do czasu jej zakończenia lub do złożenia skutecznego sprzeciwu wobec
przetwarzaniu w takim celu
w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych
roszczeń będącego prawnie uzasadnionym interesem Administratora
art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia o
Ochronie Danych
do czasu upływu terminów przedawnienia wynikających z
obowiązujących przepisów prawa

Czy zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest potrzebna? W niektórych przypadkach poprosimy Państwa o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych z uwagi na brak innej podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych lub z uwagi na konieczność pozyskania zgody wynikającej z obowiązujących przepisów prawa. W takiej sytuacji Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych przez okres niezbędny do przetwarzania danych osobowych albo do czasu złożenia skutecznego odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych mają Państwo prawo do odwołania wyrażonej zgody, co oznacza, że mogą Państwo w dowolnym momencie odwołać ówcześnie wyrażoną zgodę, co nie będzie miało wpływu na przetwarzanie danych osobowych przed odwołaniem zgody.


Jakie przysługują Państwu prawa? W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych przysługuje Państwu możliwość skorzystania z następujących praw:

  • prawa do żądania dostępu do danych osobowych, co oznacza, że mają Państwo prawo zgłosić do nas żądanie o dostęp do swoich danych, co zobowiązuje nas do udzielenia Państwu informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych, a także na Państwa żądanie musimy przedłożyć kopię Państwa danych osobowych,
  • prawa do sprostowania danych osobowych, co oznacza, że mają Państwo prawo żądać od nas zmiany Państwa danych, jeżeli okaże się, że dane przez nas wykorzystywane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  • prawa do usunięcia danych osobowych, co oznacza, że mają Państwo prawo od nas żądać, abyśmy usunęli Państwa dane osobowe, jeżeli są one niepotrzebne i nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania,
  • prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, co oznacza, że mają Państwo prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzania Państwa danych osobowych,
  • prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, co oznacza, że w dowolnym momencie, mogą Państwo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli taki sprzeciw ma zastosowanie, np. wobec przetwarzania w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego,
  • prawa do przenoszenia danych osobowych, co oznacza, że mogą Państwo pozyskać od nas swoje dane osobowe i wykorzystać je ponownie we własnym celu u innych administratorów, w przypadku, gdy Państwa dane osobowe zostały udostępnione na podstawie umowy lub zgody.

Wskazujemy, iż wymienione wyżej prawa nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych przypadkach możemy zgodnie z prawem odmówić realizacji Państwa żądań. Jednakże, każde żądanie będzie wnikliwie przez nas analizowane i realizowane w jak najbardziej możliwym zakresie zgodnym z prawem. Ponadto przysługuje Państwu możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem.


Komu ujawniamy Państwa dane osobowe? Odbiorcami Państwa danych osobowych są osoby współpracujące z Administratorem i działające w ramach struktur Administratora oraz podmioty zewnętrzne, z których usług korzysta Administrator. Czy przetwarzane dane osobowe są przekazywane do państw trzecich? Dane osobowe są przechowywane na serwerach w Stanach Zjednoczonych przez podmioty zewnętrzne, z których usług korzysta Administrator i przetwarzane wyłącznie przez podmioty, do których przekazanie danych osobowych z Unii Europejskiej jest dopuszczalne, gdyż zobowiązały się do stosowania zasad ochrony prywatności danych.


W jaki sposób Administrator wypełnia obowiązki wobec Państwa? Wobec tego, że Administrator działa wspólnie i na podstawie porozumienia wypełnienie obowiązku informacyjnego wynikającego z przekazania informacji o przetwarzaniu z art. 13 i 14 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, a także obowiązku realizacji praw przysługujących Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.


W jakim sposób przetwarzane są Państwa dane osobowe? Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem oraz stosuje odpowiednie środki organizacyjne i techniczne wymagane przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku.